Postiwyd ar 23/07/2021 Gan Dduw

Sut i fod yn ŵr bonheddig - Y canllaw diffiniol ar sut i drin hebryngwr

Mae cwrdd â dynes yn amser pan ddylai personoliaeth dyn ddisgleirio gyda'i sifalri a'i moesau da. Efallai y bydd llawer yn cytuno a hyd yn oed â digon o bresenoldeb meddwl i ryfeddu sut i fod yn ŵr bonheddig, os nad yw'n ymddangos bod eich ymddygiad presennol yn ennill cydymdeimlad y rhyw fenywaidd.

Y gwir yw bod sifalri yn adlewyrchiad o ragoriaeth yn ymddygiad dynion; a ganfyddir yn bennaf yn y dynion hynny sy'n cymedroli eu hymddygiad yn barhaus gydag arferion da a thriniaeth cordial.

Ac efallai eich bod wedi dysgu llawer o'r arferion hyn yn ystod plentyndod; ond dros amser, efallai fod rhai wedi llithro o blaid rhywfaint o ymarferoldeb canfyddedig gwael.

Ond nid yw'r cyfan yn cael ei golli, os er gwaethaf popeth rydych chi'n dal i ryfeddu beth yw boneddwr, neu sut y gallwch chi fod, darllenwch ymlaen a dysgwch sut i wella'ch triniaeth o ferched fel eich bod chi'n dallu'ch hebrwng vip ar eich apwyntiadau nesaf.

Sut i fod yn ŵr bonheddig

Sut i fod yn ŵr bonheddig

Yn yr amseroedd presennol, byddwch yn ŵr bonheddig mae'n golygu rhywbeth mor syml â bod yn gwrtais a bod yn gwrtais bob amser.

Nid oes ots pa sefyllfa neu gwmni y mae dyn mewn cysylltiad ag ef; Bydd gan ei ystumiau, ei ymadroddion, a'i weithredoedd y pŵer i'w ddiffinio i fenyw yn gyflymach nag unrhyw arddangosiad o sgil neu wybodaeth ar ei ran.

Bydd y moesau y mae dyn yn cario'i hun gyda nhw ym mhresenoldeb dynes yn dweud wrth y fenyw ar unwaith a yw hi'n berson sy'n werth ei hongian allan gyda neu; i'r gwrthwyneb, mae'n well cadw pellter iach er mwyn peidio ag anafu'ch hun.

Felly rhowch sylw manwl i'r awgrymiadau hyn, a chymedrolwch eich arferion i ennill parch a gwerthfawrogiad; nid yn unig gan fenywod, ond o'r byd o'ch cwmpas.

Pethau mae dynion yn eu gwneud i fenyw nad yw dynion eraill yn ei wneud

  • Maent yn dominyddu eu mynegiant, yn osgoi anghwrteisi, jôcs blas drwg neu sylwadau di-chwaeth; fel dangosiad o barch tuag at y fenyw nesaf ato.
  • Maen nhw'n dangos caredigrwydd yn anad dim arall, mae ystumiau cwrteisi fel tynnu sedd eich teithiwr, agor y drws, ildio a'i helpu gyda'i phethau yn gwneud gwahaniaeth mawr.
  • Nid ydynt yn cael unrhyw anhawster gofyn am rywbeth gan ddefnyddio "os gwelwch yn dda" a bod yn ddiolchgar pan fyddant wedi derbyn yr hyn y maent wedi gofyn amdano.
  • Maent yn gwybod sut i ymddiheuro os ydynt wedi troseddu neu wedi gwneud camgymeriad â'u partner.
  • Maent yn gwrando'n amyneddgar a chyda chlust sylwgar ar eu cydymaith cyn cyflwyno eu barn eu hunain.
  • Maent yn parchu prydlondeb yn eu hapwyntiadau yn anad dim arall.
  • Maent yn gofalu am eu cyflwyniad personol, mae dillad a hylendid yn bwysig iawn ar gyfer argraff dda.
  • Maent yr un mor bryderus â gwneud eu hunain yn hysbys mewn modd ffafriol mewn unrhyw gyfarfod â chyfarchion priodol; sgwrs gwrtais a diddordeb byr yn lles eich dyddiad.
  • Nid ydynt yn troi at ymosodol i ddatrys anghydfod, maent yn diarfogi â geiriau, maent yn dibynnu ar geinder ac yn cynnal ymarweddiad tawel mewn sefyllfa niweidiol.
Sut i fod yn ŵr bonheddig, i mewn ac allan o'r gwely

Sut i fod yn ŵr bonheddig, i mewn ac allan o'r gwely

Mae cyfarfod â chydymaith am ddyddiad bob amser yn mynd law yn llaw â rhai manylion a werthfawrogir yn fawr; gall hynny eich helpu i wneud gwahaniaeth difrifol yn y driniaeth a gewch o'r merch hebrwng yr ydych wedi cadw gyda hi.

Yn gyntaf oll, bydd gŵr bonheddig bob amser yn cyrraedd yn amser ei apwyntiad; gyda'ch corff glân a'ch dillad mewn cyflwr da (hyd yn oed os nad ydych yn bwriadu treulio llawer o amser ynddynt).

Os yw'n bryd symud ymlaen i weithgareddau eraill, rydych chi'n teimlo y gallai eich hylendid fod wedi'i gyfaddawdu, oherwydd y daith neu hyd yr apwyntiad; Yna derbyn gwahoddiad eich partner i gawod neu frwsio'ch dannedd. Byddwch yn ymwybodol y bydd hi gyda nhw hefyd a bydd yn falch bod y ddau yn eu cyflwr gorau i fwynhau gweddill eich noson heb fesur.

Mae'n arwydd o gwrteisi y mae'n rhaid i bob gŵr bonheddig ei gael, i barchu'r fenyw y mae'n bwriadu cynnal agosatrwydd â hi; does dim ots a yw'n bartner neu'n fenyw sydd wedi cael ei thalu am wasanaeth rhywiol.

Peidiwch ag anghofio bod llogi gwasanaethau a Hebryngwr VIP, Nid yw'n ymwneud â thalu am ddol rhyw i wneud a dad-wneud fel y mynnwch. Felly, os ydych chi wedi cyflogi a Cydymaith VIP; mae angen gofyn a chytuno ar y driniaeth y gellir neu na ellir ei chael yn ystod sesiwn.

Cofiwch hynny hebryngwyr maent yn dal i fod yn fenywod â theimladau, hoff bethau a chas bethau. Maen nhw'n bobl sy'n gweithio ac yn darparu gwasanaeth, nid ydyn nhw'n gorff sydd ag ymreolaeth nac emosiynau. Felly, mae ganddyn nhw gymaint o hawl ag unrhyw un arall i gael eu cynhyrfu neu eu brifo os yw dyn yn eu trin yn anghwrtais.

Am y rheswm hwnnw, os yw menyw yn barod i gwrdd â chi i gael perthynas rywiol; P'un a yw arian yn gysylltiedig ai peidio, mae'n arwydd o sifalri i roi rhywfaint o fanylion neu bresennol i'r fenyw.

Ni ddylai fod yn unrhyw beth cywrain nac allan o'ch posibiliadau, oherwydd nid ydych yn bwriadu cwympo mewn cariad ag ef; dim ond diolch i'r eiliad rydych chi ar fin mwynhau a synnu'ch cydymaith yn ddymunol trwy ddangos eich bod chi'n ei ystyried. Gallwch hyd yn oed roi rhywbeth syml y gall y ddau ohonoch ei fwynhau yn nes ymlaen ar eich dyddiad.

Casgliad

Nawr eich bod wedi arfogi gyda gwybodaeth newydd am sut i fod yn ŵr bonheddigOs dilynwch yr argymhellion hyn a dangos sifalri yng nghwmni'r merched, bydd dyfodol eich perthnasoedd a'ch cyfarfyddiadau â chymdeithion yn mynd i fod yn brofiad eithriadol.

Ond os ydych chi dal eisiau dysgu llawer mwy am fyd hebryngwyr a thorri'r amheuon sydd gennych chi amdanyn nhw; gallwch chi ddarganfod y camdybiaethau a ddaeth chwedlau hebrwng ar ein blog neu darganfyddwch ragor o awgrymiadau ar sut i ddelio â hebryngwyr trwy ddatblygu eich sgiliau cymdeithasol.

Ennill sgiliau a chael hwyl gyda phopeth sydd gan y merched gwych hyn i'w gynnig.

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.