Postiwyd ar 28/10/2021 Gan Carlos

Alldaflu Cynamserol - Awgrymiadau i beidio â "gadael" cyn dechrau'r parti

Llawer yw'r dynion sy'n dioddef o alldafliad cynamserol ac mae'r drwg hwn yn effeithio arnynt, nid yn unig yn gorfforol; mae baich hefyd gyda chydran feddyliol ac emosiynol, o deimlo'n annigonol ac yn anaddas, i fodloni'ch partner mewn perthynas rywiol. Gall y broblem hon arwain at chwalu cyplau a sawl gwaith mae'n fater na fynychir yn feddygol neu'n broffesiynol; oherwydd y cywilydd o'i gyfaddef.

La alldafliad cynamserol  Nid yw’n caniatáu datblygu perthynas rywiol dda, gan fod gan y dyn orgasm yn rhy fuan, gan adael ei gydymaith gyda’r anfodlonrwydd o fod eisiau mwy, ond methu â derbyn unrhyw beth yn gyfnewid a gorfod aros i’r bachgen wella, er yr aros hwn yna nid oes ganddo werth, oherwydd bydd y broblem yn ailadrodd ei hun. Mae alldaflu cynamserol fel arfer yn ifanc a gall hyn ddigwydd mewn un o bob tri dyn.

Awgrymiadau ar gyfer peidio â gadael cyn i'r parti ddechrau

Byddwch yn glir ynghylch alldaflu cynamserol

Os ydych chi am fod yn ymwybodol ohono Beth yw'r alldafliad cynamserolYn gyntaf rhaid i chi wybod ystyr alldaflu, sy'n cynnwys y weithred o ddiarddel semen trwy'r wrethra, pan fydd y dyn yn cyrraedd ei bwynt cyffroi uchaf. A. alldafliad cynamserol Mae’n un sy’n digwydd mewn cyfnod byr iawn, rhywbeth fel un munud ar ôl symbyliad uniongyrchol y pidyn; naill ai trwy dreiddiad (fagina neu rhefrol) neu fastyrbio.

La alldafliad cynamserol mae'n digwydd heb i ddyn allu ei reoli neu ei oedi; felly mae'n cynhyrchu pwysau seicolegol ac emosiynol sydd fel arfer yn gwaethygu'r broblem. Mae'r cyflwr hwn yn cynrychioli problem gyffredin ymysg dynion, y gall ddigwydd iddi rywbryd yn ystod eu bywyd rhywiol; fodd bynnag, nid yw pawb yn gallu ei gydnabod, llawer llai o hysbysu gweithwyr iechyd proffesiynol na'u partneriaid.

Beth yw'r rhesymau pam mae'n digwydd?

Nid yw'n hysbys yn sicr, nid yw blynyddoedd o ymchwil wedi arwain at achos pendant; felly mae'n ymddangos bod popeth yn dangos bod y alldafliad cynamserol mae ganddo ei darddiad mewn achosion nad ydynt yn fiolegol, fel rhai seicolegol ac emosiynol.

Rhaid inni bwysleisio nad yw'r cyflwr hwn yn gynnyrch unrhyw glefyd, haint a drosglwyddir yn rhywiol neu broblem gyda'ch nerfau. Mae astudiaethau wedi’u cynnal ar gosbau dynion sy’n dioddef o’r afreoleidd-dra hwn ac ar y lefel gorfforaethol, mae’r pidyn yn cyflwyno amodau da.

Dosbarthiad alldafliad cynamserol

Mae dau fath o alldaflu cynamserol: y rhai a anwyd â'r cyflwr ac a fu erioed; daeth yr holl gysylltiadau rhywiol a oedd ganddynt ers iddynt ddechrau ymarfer eu rhywioldeb i ben mewn alldaflu mewn llai na munud; heb allu ei osgoi. Ac mae yna rai sydd ar ôl cael rhyw o fewn ystod normalrwydd; dechreuon nhw gyflwyno symptomau a waethygodd dros amser.

Yn y ddau achos, y peth pwysig yw gwybod sut i osgoi alldaflu cynamserol a rhoi o'r neilltu y tabŵs sy'n amgylchynu'r cyflwr hwn. Naill ai genedigaeth neu ddatblygiad alldafliad cynamserol, gellir ei drin yn foddhaol; os rhowch ymdrech ynddo a sianelu gwahanol fathau o driniaeth, er mwyn cynyddu'r tebygolrwydd o lwyddo.

Alldafliad cynamserol

Os oes gen i alldafliad cynamserol, a allaf logi hebryngwr?

Yr ateb yw ydy, ond fel y soniasom yn gynharach, rhaid ichi roi gwybod amdano; oherwydd er Hebryngwyr Ariannin gwnewch hud yn y gwely, nid rhifwyr ffortiwn ydyn nhw i wybod bod gan y cleient y cyflwr hwn. Yn yr ystyr hwn mae'r Hebryngwyr VIP gan eu bod yn weithwyr proffesiynol yn eu crefft, maent yn gwybod sut i drin y math hwn o sefyllfa; fel bod y ddau yn cael profiad lle mae pleser a boddhad yn brif gymeriadau'r cyfarfod.

a hebrwng CABA rydych chi'n gwybod beth yw alldafliad cynamserol; Er eich mwyn chi, bydd yn cynnig cyfres o ddewisiadau amgen ac elfennau y gellir eu defnyddio i ohirio'ch alldafliad. Nid oes rhaid i'r pidyn bob amser fod yr elfen o'ch corff sy'n cael ei defnyddio fwyaf; Yn ffodus, mae gan fenywod y gallu i gyrraedd orgasm mewn sawl ffordd.

Saith awgrym i osgoi neu drin alldafliad cynamserol yn effeithiol

  1. Gweld meddyg. Lawer gwaith yr hyn y mae dyn yn credu sy'n alldafliad cynamserol, nid yw mewn gwirionedd; gan y gallai gyflwyno alldafliad sy'n amrywio yn ôl y cyfarfyddiadau a'r amseroedd. Gweithiwr iechyd proffesiynol fydd y person a fydd yn dweud wrthych a ydych yn dioddef o'r cyflwr hwn ai peidio.
  2. Yn siarad. Naill ai gyda'ch partner rhywiol ar ddyletswydd neu gyda'r hebrwng Buenos Aires eich bod yn bwriadu llogi; mae angen i'ch partner dyddio wybod beth sy'n digwydd fel y gallwch gyda'ch gilydd gymryd y mesurau angenrheidiol i ohirio alldaflu.
  3. Ewch i therapi. Efallai bod tarddiad eich cyflwr oherwydd rhywbeth trawmatig neu oherwydd eich bod o dan lawer o straen; Beth bynnag yw'r achos, mae'n bwysig eich bod hefyd yn rhoi sylw i'ch ochr feddyliol ac emosiynol.
  4. Mae meddyginiaethau. Ar hyn o bryd, gall meddyg ddefnyddio presgripsiwn ar gyfer meddyginiaethau arbennig sy'n eich galluogi i ohirio alldaflu am amser hirach; felly gallwch chi fwynhau ychydig mwy o gyfathrach rywiol heb boeni.
  5. Ymarferion mastyrbio. Rhaid i chi addysgu'ch corff a'ch pidyn; Ar gyfer hyn, byddwch yn gwneud ymarferion rheoledig ar gyfer hunan-foddhad rhywiol, gan stopio neu leihau eu dwyster, pan fyddwch chi'n teimlo eich bod chi'n mynd i gyrraedd orgasm.
  6. Nid yw rhyw yn troi o amgylch y pidyn. Wrth gwrs rydym yn deall y teimladau mwyaf y byddwch chi'n eu cael o amgylch eich glans a rhannau eraill o'r pidyn; ond os ydych yn dioddef o alldafliad cynamserol bydd yn rhaid i chi ystyried defnyddio rhannau eraill o'ch corff, fel eich dwylo a'ch tafod. Credwch y bydd eich partner yn gwybod sut i ddiolch i chi os byddwch hefyd yn canolbwyntio arni ac nid yn unig arnoch chi.
  7. Arwain bywyd iach. Osgoi gormod o sigaréts ac alcohol, bwyta'n iach ac anadlu'n arbennig pan fo angen.

Casgliad

Sut y byddwch chi'n sylwi ar y alldafliad cynamserol mae'n gyffredin ymysg dynion a gall ddigwydd ar unrhyw adeg; fodd bynnag, nid yw hyn yn golygu na ellir ei drin; Dyna pam mae'r hebryngwyr aeddfed Maent yn gwybod am y mater hwn ac maent yn dal i aros amdanoch.

Parhewch i ddarllen ar y blog hwn: Gwasanaethau hebrwng rhyngwladol y hebryngwyr cwpl.

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.