Postiwyd ar 30/06/2021 Gan Carlos

Dyddio proffesiynol - Y cysur o fynd allan a mwynhau'ch hun gyda hebryngwr VIP

Mewn cyferbyniad i penodiadau proffesiynol, nid dyddio modern yw'r gweithgareddau symlaf. Maent yn aml yn gae mwyn sy'n cynnwys bariau, clybiau a phroffiliau dyddio ar-lein yn aml yn chwilio am ffrindiau posib. Mae'n cymryd oriau o sgwrsio i "ddod i'ch adnabod chi" ar yr un hen bynciau ac i addasu i'r rheolau di-eiriau ac anysgrifenedig; fel ei chwarae'n cŵl neu beidio ag ymddangos yn rhy frwdfrydig.

Mae'n cymryd llawer o amser, yn flinedig, a gall yr holl giniawau a diodydd hynny ychwanegu at swm sylweddol o arian!

Yn ffodus i'r holl fechgyn sydd eisiau cwmni menywod hardd yr Ariannin, yn y swydd hon mae gennym yr ateb i chi. Mae'r Penodiadau proffesiynol gydag un hebrwng vip gall fod yn ateb i'ch holl broblemau.

Apwyntiadau proffesiynol Sut allwch chi elwa ohonynt?

Apwyntiadau proffesiynol Sut allwch chi elwa ohonynt?

Hyd yn oed heb gynifer o gamau a rhwystrau i'w goresgyn, nid oes gan lawer o ddynion amser hyd yn hyn. Mae llawer o fechgyn yn brysur yn dringo'r ysgol gorfforaethol neu'n ceisio cyflawni eu nodau mewn bywyd. Nid nad ydyn nhw am fynd ar ddyddiad; yw bod disgwyliadau cymdeithasol dyddio modern yn ei gwneud hi'n anodd gwneud hynny heb aberthu cyfran o'ch gyrfa a'ch amser hamdden.

Dyna pam mai'r ateb perffaith i osgoi'r holl sefyllfaoedd hynny sy'n llawn anfodlonrwydd yw'r penodiadau proffesiynol, gallwch ddewis cael apwyntiad proffesiynol gyda'r hebrwng o'ch dewis chi a gorchuddiwch yr holl seiliau ar yr un pryd.

Mae'n rhoi rhyddid i chi weithredu heb y pwysau o gynnal gwyleidd-dra cymdeithasol

Boed yn blonde petite sultry neu'n ben-goch aeddfed busty; y merched hebrwng parth y gogledd gallant ddarparu boddhad ar unwaith am beth bynnag y bo'ch angen.

Yn ystod dyddiadau proffesiynol, mae hebryngwyr yn deall nad yw llawer o fechgyn eisiau siarad am eu hoff gyrchfan wyliau na lle cawsant eu magu yn blant. Maent wedi trafod y pethau hyn â'u dyddiadau arferol filiwn o weithiau o'r blaen. Maen nhw eisiau siarad am y pethau sy'n bwysig iddyn nhw; y pethau sydd ganddyn nhw mewn golwg: rhyw, bywyd, cariad, dyheadau a ffantasïau.

Yng nghwmni un o'n hebryngwyr godidog, nid oes unrhyw bwnc oddi ar derfynau'r sgwrs. O ran mwy o weithgaredd corfforol, manteision llogi a hebrwng annibynnol Maent yn llawer uwch na'r treialon a'r gorthrymderau o lywio'r byd sy'n dyddio.

Penodiadau proffesiynol heb ymrwymiadau

Er enghraifft; Nid yw'n gyfrinach bod gan lawer o ddynion awydd anniwall am ryw. Sawl dyddiad y bydd eu hangen ar ddyn cyn iddo gael yr hyn y mae ei eisiau mewn gwirionedd? Dau? Tri? Hefyd? Mae'n anodd i ddyn fod yn agored am ei anghenion rhywiol ar ddyddiadau cyntaf oherwydd nad yw'n gwrtais yn gymdeithasol.

Nid oes unrhyw beth o'i le ar bobl eisiau rhyw yn unig; mae'n hollol normal. Mae pawb eisiau rhyw, mae pawb yn ei fwynhau; Felly beth yw'r broblem gyda bod yn onest yn ei gylch?

Penodiadau proffesiynol heb ymrwymiadau

Mae dynion yn ofni dweud wrth eu dyddiadau "Rydw i wir eisiau rhyw"; oherwydd bydd y fenyw yn fwyaf tebygol o droi at y drws a rhedeg. Y cyfan mae'r dyn wedi'i wneud yw bod yn ddiffuant ac yn onest, ond nid yw'r mwyafrif o ferched eisiau ei glywed o hyd.

Mae bod gyda menyw sydd ag agwedd hamddenol tuag at ryw yn un o'r pethau mwyaf gwefreiddiol yn y byd. Mae menyw sy'n deall y gall rhyw fod yn brofiad corfforol yn unig yn gyffrous iawn; ac yn egluro i raddau helaeth pam mae menywod hebryngwyr argentina maen nhw'n byw bywydau proffesiynol prysur.

Mae dynion yn deall na fydd noson gydag un o'n harddwch dwyfol yn cynnwys unrhyw un o'r cwrteisi cymdeithasol lletchwith sy'n gwneud dyddio yn drafferth. Maent yn gwybod y gallant sgwrsio'n llwyr yn gyffyrddus â'r ferch, gan wybod y bydd popeth y maent yn ei ddweud a'i wneud yn cael ei drin â disgresiwn ac aeddfedrwydd. Gallant fod yn agored ac yn onest am eu hoff bethau, eu cas bethau, eu gwyrdroadau a'u nwydau, i gyd heb orfod cadw at unrhyw reolau neu moesau tybiedig.

Mae hebryngwr VIP yn gwybod yn union beth i'w wneud a sut i'w wneud

Mae hebryngwr VIP yn gwybod yn union beth i'w wneud a sut i'w wneud

Pan fyddwch chi'n trefnu penodiadau proffesiynol Gydag un o'n merched hyfryd, nid oes gan y naill barti na'r llall unrhyw rithiau ynghylch yr hyn sy'n mynd i ddigwydd. O leiaf, bydd yn ginio braf neu'n sgwrs hamddenol gyda menyw gain, swynol a deallus. Ar y gorau, bydd hi'n noson o ddarganfod a rhyddhau rhywiol; mawr ei angen o law un profiadol sy'n gwybod yn union sut i droi eich corff ymlaen.

Casgliad

Os yw unrhyw un o'r opsiynau hyn yn swnio fel rhywbeth a fyddai'n ychwanegu ychydig o sbeis i'ch bywyd; yna yma gallwch gysylltu â menyw eich breuddwydion sy'n aros am eich galwad. Os yw dyddio wedi dod yn feichus a'ch bod yn rhwystredig oherwydd brwydrau cyson o ewyllys, gemau meddwl, a rheolau y mae'n rhaid i chi eu dilyn; yna gallai noson o angerdd gydag un o'n harddwch demtasiwn fod yr union beth sydd ei angen arnoch chi.

Dewch o hyd i ragor o wybodaeth am hyn a phynciau diddorol eraill am fyd hebryngwyr trwy ymweld â'n blog; a derbyn canllaw defnyddiol i droi eich profiad yn achlysur bythgofiadwy.

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.