Postiwyd ar 21/09/2021 Gan Carlos

Apwyntiad gyda Hebryngwr - Popeth y mae angen i chi ei wybod cyn archebu

Os penderfynwch wneud a dyddiad gyda hebryngwr, Mae'n bwysig eich bod yn ystyried un neu ddau o bethau a fydd yn gwneud y digwyddiad hwnnw'n rhywbeth gwerth chweil; bydd yn caniatáu ichi roi ystyr i'r noson. Gan gymryd yr holl ragofalon angenrheidiol a chydag amser, byddant yn gallu cael cyfarfod arbennig, y byddwch yn sicr am ei ailadrodd.

Maen nhw'n dweud bod rhywun pwyllog yn werth dau ac mae hynny'n hollol wir, yn enwedig os ydych chi'n mynd i gael un dyddiad cyntaf gyda Hebryngwr; gan y bydd hyn yn caniatáu ichi fod ac ysbrydoli hyder, cael cysur llawn ac yn naturiol bydd popeth yn llifo.

Popeth y mae angen i chi ei wybod cyn archebu apwyntiad gyda Hebryngwr

Bwciwch yn gynnar

Os oes gennych hoff fath o hebrwng CABA mae'n debygol o fod yn un deniadol iawn yng ngolwg pobl eraill; Gall hyn wneud eich amser yn gyfyngedig iawn a dylech ddewis yn ddoeth ymlaen llaw.

Er bod yna lawer Hebryngwr Ariannin Maent ar gael, y peth mwyaf diogel yw eich bod yn chwilio am yr un sy'n gweddu orau i'ch breuddwydion a'ch ffantasïau; felly bydd gennych fwy o opsiynau os dewiswch ymlaen llaw.

Gall gadael yr archeb am y funud olaf olygu gwneud camgymeriad wrth ddewis eich dewis; o bosibl yn cyfyngu'ch hun i'r ychydig amrywiaeth neu gydymffurfio â phwysau neu frys i a Hebrwng Buenos Aires nid yw hynny'n cyflawni'r hyn yr oeddech ei eisiau, a gall hynny ddifetha'ch dyddiad gyda Hebryngwr.

Popeth y mae angen i chi ei wybod cyn archebu

Ysgrifennwch yr apwyntiad ar galendr

Efallai ei fod yn ymddangos fel pwynt gwirion, ond nid yw felly os ydych chi'n berson prysur iawn neu heb lawer o amser rhydd ar gael; P'un a ydych chi'n weithrediaeth neu'n berson â gweithgareddau cyffredin fel astudio, dylech roi nodyn atgoffa ymlaen llaw; oherwydd byddai'n drychineb i beidio â chyrraedd ar amser i'ch dyddiad gyda Hebryngwr.

Dewiswch y Hebryngwr delfrydol i chi

Meddyliwch yn dda pa agweddau ar bersonoliaeth, physique a hoffterau rydych chi'n eu hoffi; Ffoniwch y gweithredwr i weld a oes a Hebrwng VIP mae hynny'n ffitio cymaint â phosibl ar eich rhestr bersonol.

Brunettes, blondes, redheads, tal, curvy, main; mae yna fydysawd o bosibiliadau y gellid eu haddasu gyda'r hyn rydych chi ei eisiau. Hyd yn oed os ydych chi'n chwilio am barti dominyddol, ymostyngol, parti i dreulio noson dawel o ddiodydd mewn gwesty synhwyrol; Gellir cyflawni hyn i gyd, does ond angen i chi wybod beth rydych chi ei eisiau a sut rydych chi am iddo ddigwydd.

Mae hebryngwr yn gydymaith, rhywun y gallwch chi siarad a rhyngweithio'n rhydd ag ef; Heb amheuaeth, byddwch chi'n teimlo'n fwy hyderus os byddwch chi'n dewis un sy'n cwmpasu popeth rydych chi wedi'i eisiau erioed.

Y mathau o hebrwng y gofynnir amdanynt fwyaf

Hebryngwyr Busty

Un o wendidau pawb nad ydyn nhw am fynd ar ddyddiad gyda merch â bronnau mawr i blesio unrhyw ffantasi? Mae hebryngwyr breasted voluptuous wedi'u cadw'n fawr.

Hebryngwyr Newydd

Gofynnir am y mwyaf o rookies oherwydd eu bod yn cynrychioli detholusrwydd a'r cyfle i brofi pethau hwyliog ac unigryw; mae pobl yn tueddu i fod heb eu hatal gyda nhw a gwneud apwyntiadau cylchol.

Dyddiad gyda Hebryngwr

Hebryngwyr Aeddfed

I'r rhai sy'n hoffi'r rhai mwyaf profiadol ac yn anad dim gael eu tywys yn y cyfarfod. Mae hebryngwyr aeddfed yn berffaith ar gyfer pobl nad ydyn nhw'n cael eu dychryn ac i'r rhai sy'n gobeithio cael dyddiad am y tro cyntaf gyda Hebryngwr.

Hebryngwyr Deurywiol

Mae llawer o bobl yn disgwyl rhannu profiad rhywiol gyda Hebryngwr sy'n gallu bod a rhannu gyda rhywun waeth beth fo'u rhyw; mae galw mawr amdanynt oherwydd bod eu dewisiadau yn ychwanegu mwy o bosibiliadau i roi cynnig ar bethau gwahanol a beiddgar.

Cynlluniwch yr apwyntiad

O'r eiliad rydych chi'n meddwl pa hebryngwr y gallech chi ei archebu a sut brofiad fyddai cael noson gyda hi, mae popeth yn cychwyn. Wrth godi'r ffôn a gwneud cyfarfod, dylech fod yn glir ynghylch eich syniadau o bopeth rydych chi am ei wneud, er mwyn peidio â synnu'r ferch a chaniatáu iddi baratoi hefyd. Yn gyffredinol, bydd y gweithredwr neu'r Hebryngwr ei hun yn eich tywys os oes gennych unrhyw gwestiynau.

Os ydych chi am fynd i le penodol, bydd yn bwysig eich bod chi'n ystyried a ddylid ei archebu ymlaen llaw, pa wasanaethau sydd ganddo, os yw'n hawdd cael mynediad atynt, eu lleoliad ac a yw'n ddisylw ai peidio i chi. Yn yr un modd, dylech ystyried, os i'r gwrthwyneb, eich bod am gael dyddiad yn eich tŷ; felly bydd yn rhaid i chi baratoi'r lle a rhoi'r union gyfeiriad i'r Hebryngwr ymddangos.

Fe ddylech chi hefyd baratoi, fel unrhyw apwyntiad, rydych chi am fod mor ddeniadol a glân â phosib, gyda persawr sy'n gwneud i'ch Hebryngwr golli ei feddwl; yn ogystal â sicrhau bod gennych le cyfarfod taclus a chyffyrddus i'r ddau ohonoch.

Rhagweld cyn yr apwyntiad

Os cytunwyd ymlaen llaw i gael a dyddiad gyda hebryngwr lle byddai offer neu gwpwrdd dillad yn cael eu defnyddio, gwnewch yn siŵr eich bod chi'n eu prynu ymlaen llaw; yn enwedig os ydyn nhw'n gynhyrchion neu'n ddillad sydd wedi'u gwneud i fesur, mae galw mawr amdanyn nhw neu eu gwerthu mewn un lle.

Rhaid i'r amser rydych chi'n ei rannu gyda'r Hebryngwr fod yn unigryw; hynny yw, er mwyn cael profiad gwell, dylech gael apwyntiad lle nad oes pryderon sy'n torri ar eich traws, neu wrthdyniadau sy'n eich atal rhag mwynhau eich hun; felly dylech ddatgysylltu'n fyr o'r byd a throi eich sylw at yr apwyntiad.

Os mai dyma'ch tro cyntaf, rydym yn argymell eich bod yn cyfathrebu'n gyson am yr hyn yr ydych yn ei hoffi, felly byddwch yn osgoi sefyllfaoedd chwithig neu fod yn rhaid i'r ferch weithredu fel rhifwr ffortiwn; gan wneud i'r noson beidio â llifo'n naturiol. Cadwch mewn cof bod nerfau'n ddilys, ond ceisiwch ymlacio a mwynhau'r foment, yn enwedig os ydych chi'n teimlo eich bod chi'n haeddu'r profiad o gael dyddiad gyda Hebryngwr yn yr Ariannin.

Popeth y mae angen i chi ei wybod cyn archebu apwyntiad gyda Hebryngwr

Casgliad

Yr unig ffordd i gael profiad da yn y dyddiad gyda hebryngwr, yw cymryd yr holl ragofalon angenrheidiol i dreulio noson dda gyda'n gilydd; bod â gwybodaeth o'ch chwaeth, o'r hyn sydd ei angen i ddiwallu'ch anghenion, o'r lleoedd lle gallwch chi fynd a'r hyn y gallant ei wneud yn ystod y cyfarfod.

Os ydych chi eisiau gwybod mwy am yr Hebryngwyr y gallwch drefnu apwyntiad gyda nhw yn yr Ariannin, rydym yn eich gwahodd i barhau i ddarllen am sut cael hwyl gyda hebryngwr y sut i ddewis y hebryngwr cywir ar ein blog.

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.