Postiwyd ar 23/05/2021 Gan Dduw

Hebryngwyr VIP - Pam mae dynion priod yn ceisio hebryngwyr?

Er ei fod yn ymddangos yn anhygoel, mae gwasanaeth Cymdeithion VIP dynion priod sy'n gofyn amdano'n gyffredin. Yn gyffredinol, mae dynion priod yn chwilio am glust sy'n gwrando arnyn nhw ac nad yw'n eu barnu; maent hefyd yn gofyn am ryngweithio cariadus fel yr un a gynigir gan a Hebryngwr VIP.

Am y rhesymau hyn a rhesymau eraill, caiff dyn ddewis gwasanaeth a Cydymaith VIP; Dyna pam y byddwn yn dangos i chi'r prif resymau sy'n gyrru dyn priod i ofyn am y math hwn o wasanaeth.

Rhesymau pam mae dynion priod yn ceisio cymdeithion VIP

Maent yn ceisio rhyddhad rhywiol, ond yn dymuno dychwelyd adref

Mae llawer o ferched sy'n ymroddedig i'r grefft, yn credu bod y rhan fwyaf o ddynion priod yn caru eu gwragedd, ond yn y pen draw yn dewis Cymdeithion VIP oherwydd nad ydyn nhw eisiau brifo eu partneriaid.

Yn aml mae gan y dynion hyn anghenion na allant eu diwallu gartref, ac nid ydyn nhw wir eisiau gadael eu gwragedd ar eu pennau eu hunain am y rheswm hwnnw. Nid yw'r ffaith eu bod yn dewis diwallu eu hanghenion rhywiol yn golygu nad ydyn nhw'n teimlo dim dros eu priod.

Pe byddent wedi rhoi’r gorau i garu eu partneriaid, byddent wedi hen ddiflannu ac yn parhau i fod yn briod oherwydd eu bod yn dal i garu eu gwragedd, nid am resymau ariannol, nid am y plant. Mae dynion yn gwybod bod rhyddhau eu hunain yn rhywiol yn arwain at fersiwn dawelach ohonyn nhw eu hunain, a dyna mae eu gwragedd eisiau ac eisiau ei weld.

Treuliwch amser gyda hebryngwyrxp mae'n ffordd i ddynion ddiwallu eu hanghenion gwrywaidd, heb niweidio eu priodas.

Maent yn mynnu mwy o hoffter nag y maent yn ei dderbyn gartref

Mae dynion priod hefyd wedi cyfaddef bod angen llawer mwy o hoffter arnyn nhw nag y mae eu partneriaid yn ei ddarparu. Mae'n anghyffredin iawn mai dim ond gyda nhw Cymdeithion VIP am gyfnod byr, gan eu bod fel arfer yn llogi eu gwasanaethau am hyd at dair awr ac nid dim ond i gael rhyw. Yn ystod yr amser hwn maen nhw hefyd yn hoffi cwtsio a gwerthfawrogi sgwrs dda. Maen nhw hefyd eisiau caresses a rhyw meddal.

Dywed llawer o hebryngwyr VIP fod dynion wir yn chwilio am agosatrwydd ac nid perthynas â nhw. Maent ond yn dyheu am yr anwyldeb nad ydynt yn ei dderbyn gan eu partneriaid, gan ystyried nad yw llawer o gyplau yn rhannu ystafell ar ôl i'r plant gyrraedd neu oherwydd y ffaith nad oes gan y cartref breifatrwydd llwyr.

Am y rheswm hwn, nid yw'n rhyfedd bod dynion yn mynd i rywle arall i geisio gwasanaethau hebryngwr sy'n rhoi rhyw, hoffter a sylw iddynt.

Nid ydyn nhw'n cael digon o ofal gartref

Er nad ydyn nhw fel arfer yn ei dderbyn, mae angen gofal digonol ar ddynion hefyd. Mae angen gwerthfawrogi eu egos yn barhaus, cydnabod eu cyflawniadau, gan eu bod eisiau bod yn ganolbwynt bydysawd eu gwragedd, hyd yn oed gyda'r plant, y rasys, a'u hanifeiliaid anwes.

Mae yna ddynion priod hyd yn oed sy'n cwyno bod eu gwragedd yn talu mwy o sylw i'r ci; Mae yna rai hefyd sy'n dweud nad yw eu gwragedd yn gwrando arnyn nhw, nac yn poeni am eu bywyd proffesiynol.

Deallir y dylai menywod nid yn unig chwarae rôl gwragedd, ond gweithwyr a mamau hefyd; Ond mae'n wir hefyd na ddylai eu partneriaid ddod yn anweledig unwaith y bydd plant, swyddi ac anifeiliaid anwes yn dod i mewn i'r olygfa. Dyna pam mae dynion yn tueddu i geisio Cymdeithion VIP, i fodloni'r chwantau hyn am sylw.

Maen nhw'n colli plesio'u gwragedd

Dyn priod sydd angen gwasanaethau Cymdeithion VIP yn yr un modd bydd yn colli plesio ei wraig. Nid o reidrwydd, byddwch chi'n colli rhyw yn aml, ond yr amseroedd pan oeddech chi'n teimlo eich bod chi'n ddyn i'ch gwraig.

Mae eu ego yn chwarae rhan bwysig yn eu dymuniad, ond mae pleser eu partner yn hanfodol bwysig iddynt. Nid yw'r rhan fwyaf o ddynion yn teimlo'n gyflawn os ydynt yn methu â phlesio eu gwragedd neu os cânt eu gwrthod a bod eu partner yn gwrthod eu plesio; naill ai oherwydd eu bod yn teimlo'n dew neu oherwydd newid ar lefel gorfforol, ymhlith ffactorau eraill.

Mae angen i ddynion gael rhyw

Mae dynion wrth eu boddau ac mae angen iddynt gael rhyw yn ymarferol trwy gydol eu hoes; Pan nad ydyn nhw'n cael rhyw, maen nhw'n dod dan straen, yn cynhyrfu, ac nid ydyn nhw'n perfformio'n dda yn eu swyddi.

Mae'r ffaith mai anaml y mae rhyw yn cael ei ymarfer ar ôl ychydig flynyddoedd o briodas yn rhwystredig dynion yn fwy na dim. Diffyg rhyw yw'r hyn sy'n annog dynion i geisio gwasanaethau Cymdeithion VIP.

Maent yn mynnu bod rhyddhad corfforol sy'n dod gyda rhyw ac yn amlwg ni ellir gwadu bod dynion sydd angen amrywiaeth; hyd yn oed os ydyn nhw'n cael rhyw gartref hyd at dair gwaith y dydd. Ond i'r mwyafrif o ddynion priod, mae'n ymwneud â chael rhyw a dim byd arall.

Casgliad

Mae dynion priod nid yn unig yn chwilio am ffordd i fodloni eu dymuniad rhywiol corfforol. Mae'n well ganddyn nhw ddod o hyd i berson i gael sgwrs gyfeillgar ag ef ac yn ei dro yng nghwmni ef hardd a seductive Cymdeithion VIP Rhowch eu sylw di-wahan iddyn nhw, un o'r pethau mae eu gwragedd yn aml yn esgeuluso llawer.

Sylwadau (1)

  • Ezequiel
    1 flwyddyn yn ôl

    Mae'n ddisgrifiad perffaith o fywyd priodasol. Nid yw hi byth yn teimlo fel hyn. Nid yw byth yn cymryd y cam cyntaf yn fy achos i. Dyna pam yr wyf yn edrych am hebryngwyr VIP ac aeddfed. Rydych chi eisiau ac angen amser da.

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.